ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒ จังหวัดลำปาง

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง  โดย สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)  กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกล จากเชียงใหม่ เพราะเพียงแค่ข้ามลำพูนมาก็ถึงแล้ว จังหวัดลำปาง ซึ่งวันนี้มีนัดหมายสำคัญที่  พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  อย่าให้เดินทางไปเยี่ยมชม โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก

พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  กล่าวบรรยายบนรถระหว่างเดินทาง โดยกล่าวว่า ต้องขอย้ำเน้นทำความเข้าใจก่อนนะครับ ทหารและกองทัพไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการสร้างงานสร้างกิจกรรมร่วมส่งเสริม โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย , การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ , การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา , การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก  จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬาอาทิเช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง  กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ไปสู่ “ARMYLAND” ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ในมวลรวมรายได้ของประเทศ

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดังกล่าว บรรลุเป้าหมายและสามารถสนับสนุนงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล กองทัพบกจึงได้มีโครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทหารและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร  ครั้งที่ ๑/๖๒ ในพื้นที่กองทัพภาค ๓ (ทภ.๓) เส้นทาง กทม. พิษณุโลก เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และนครสวรรค์  ซึ่งประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของทัพบก

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒   เริ่มดำเนินงาน เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นหน่วยตั้งต้นโครงการ เมื่อครั้งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๑) เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความพอเพียงในกำลังพล

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

จากการลงมือปฎิบัติจริง ทำให้กำลังพลตระหนักรู้ใน ๒ ส่วนคือ การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ ผ่านกิจกรรมโครงการ โดยมีการแบ่งการดำเนินงานเป็น

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.๓๒ หน่วยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่างให้กำลังพล ครอบครัวกำลังพล และประชาชนทั่วไป

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

บ้านพักกำลังพล มทบ.๓๒ ให้ส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปยังบ้านพักเรือนแถวกำลังพล ด้วยการส่งเสริมให้กำลังพลปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

การพัฒนาและต่อยอดโครงการ  ในปี ๒๕๖๐ ได้ขยายแนวคิดโครงการ เดินตามรอยเท้าพ่อเข้าสู่ระยะที่ ๒ ด้วยกำหนดแนวคิดให้โรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เป็นแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการเดดินตามรอยเท้าพ่อ โดยรับซื้อตรงจากกำลังพล ปัจจจุบันเพื่อสร้างความยั่งยืน จึงขยายแนวคิดไปยังส่วนงานหน่วยอื่น ๆ และตั้งชื่อโครงการว่า    โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และยังได้ปรับพื้นที่โครงการแก้มลิง ให้เป็นการกสิกรรมครบวงจร อันประกอบด้วการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และมุ่งพัฒนาคุณภาพพืชผักปลอดสารต่อไป

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒

ขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)    รายงานข่าว/ภาพ  สิงห์ราหู

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์