ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562

ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา

ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา

ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา
ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา

ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562  งานเผยแพร่ผลงานและนำเสนอการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงาน “เผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562” นำเสนอผลงานยูสเคสที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 21 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า การจัดงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกรมฯ มีความมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนการจัดทำยูสเคสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในการร่วมจัดทำยูสเคส รวมทั้งเผยแพร่ผลงานยูสเคสที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิชาการด้านต่าง ๆ จำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ยูสเคสที่ 1 Tourism Smart Data กับความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอาลีบาบา ยูสเคสที่ 2 การใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อพยากรณ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดย กรมควบคุมโรค ยูสเคสที่ 3 ระบบเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน โดย กรมอนามัย ยูสเคสที่ 4 การนำค่าพยากรณ์อากาศมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตไฟฟ้ารายวัน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยูสเคสที่ 5 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร โดย กรมส่งเสริมการเกษตร และยูสเคสที่ 6 การหาค่าฝุ่นละอองจากภาพดาวเทียม และการพัฒนากระบวนการสอบเทียบเครื่องมือไพราโนมิเตอร์ภาคสนามโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำเสนอยูสเคสทั้ง 6 หน่วยงาน ด้วย

ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยา   Thai Weather  ,  Thai Weather Radio  ,  TMD Smart Sim  ,  Thai Weather  ,  Thai Weather Radio

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า งานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดทำยูสเคสกรมอุตุนิยมวิทยาตามแผนระยะสั้น (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และกิจกรรมกำหนดแนวทางการจัดทำยูสเคสร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานยูสเคสที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทำยูสเคสกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนระยะปานกลาง และระยะยาวต่อไป

กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์