วัดประดู่ สมุทรสงคราม

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หลวงปู้แจ้ง วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หลวงปู่แจ้ง วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ.(สุระศักดิ์  อคิสกฺโข) เป็นเจ้าอาวาส  วัดประดู่ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน ไม่พบเอกสารยืนยันที่ชดเจน เพราะพื้นที่ตั้งวัดหากเป็นสมัยโบราณ ก็อยู่กลางทุ่งกลางป่า ซึ่งเราเรียกวัดป่าในปัจจุบัน มีแต่เพียงหลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมาในปี พ.ศ. ๒๓๒๐ สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี อยุธยาตอนปลาย วัดประดู่ เป็นวัดที่น่าศึกษาค้นคว้า เป็นอย่างยิ่ง มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต ที่น่าสนใจมาก ประดุจดั่งเพชรเม็ดงาม เมื่อยามศึกษาสืบค้น

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ.(สุระศักดิ์ อคิสกฺโข) เป็นเจ้าอาวาส
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ.(สุระศักดิ์ อคิสกฺโข) เป็นเจ้าอาวาส

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานราชบุรี  พาท่องเที่ยว เยี่ยมชมตลาดแห่งใหม่ ตลาดเปิดใหม่เมื่อไม่นาน ตลาดอยู่ภายในพื้นที่บริเวณวัด  แต่ก่อนจะเดินตลาดนั้น

พระครูปลัดวิมลวัฒน์ ผช.เจ้าอาวาส วัดประดู่ สมุทรสงคราม
พระครูปลัดวิมลวัฒน์ ผช.เจ้าอาวาส วัดประดู่ สมุทรสงคราม

เราจะพาไปทำความรู้จักกับ วัดประดู่พระอารามหลวง กันก่อนพอสังเขป โดยได้ผู้บรรยายพิเศษ ท่านพระครูปลัดวิมลวัฒน์ ผช.เจ้าอาวาส เป็นผู้ต้อนรับพาคณะเราทั้งหมดกว่า 30 ชีวิต เข้าชมสถานที่สำคัญที่มีมากมายภายในวัดประดู่ รวมถึงพร้อมให้ข้อมูลต่าง ๆ พอสังเขป

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พระอุโบสถวัดประดู่ กราบหลวงพ่อพระพุทธเจ้าใหญ่หรือ พระพุทธชินสีห์บารมีแสน พระประธาน ชมจิตรกรรมฝาฝนัง ฝีมือชาวบ้าน ร่วมใจกันวาดขึ้นในยุคการบูรณะโบสถ์ ราวปี 2595

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หุ่นปั้น อัคระสาวก ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปั้นโดยดินสอพอง หนึ่งเดียวในสยาม ชมผ้าสไบทิพย์ ที่ห่มองค์พระประธาน 4 ผืนมูลค่า 1 ล้านบาท ปักด้วยดิ้นทองคำแท้

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พิพิธภัณฑ์เครื่องราชศรัทธาของเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 แบ่งเป็นสองส่วนด้านบนและด้านล่าง ด้านบนประกอบด้วยพระประธานที่ทำมาจากหยกขาวแท้จากประเทศพม่า

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมหุ่นปั้นดินสอพองเกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองอดีตเจ้าวาสดังในประเทศไทย ที่มีหนึ่งเดียวในโลก ธรรมาสน์ที่ตั้งหุ่นดินสอพองประดับด้วยหยกแท้พลอยแท้จากพม่า ห้องด้านใน ชม เครื่องราชศรัทธา พร้อมหุ่นแกะสลักเสด็จพ่อฯ ด้วยไม้จันทร์หอมเต็มพระองค์ ทรงประทับยืน เตียงบรรทม ตาลปัตรนารายน์ทรงครุฑ ปิ่นโต กี่ใส่ยาฉุน สลกบาตร ตู้พระคัมภีร์ นาฬิกาปารีส ฯลฯ

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลามหาปราบ ชมจิตรกรรมเพดานศาลาสมัยรัชกาลที่ 2 กราบรูปจำลองอดีต เจ้าอาวาส หลวงปู่แจ้ง ที่เสด็จพ่อทรงศรัทธาเป็นอย่างมาก และศาลาหนุมารมหาปราบด้านหน้า ชมหุ่นจำลองหนุมาร ปางมหาปราบ ที่แปลกตาแบบสวยงาม ลงรักปิดทองโดยหลวงพ่อเจ้าอาวาส

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พระตำหนักสมเด็พระสังฆราช พระตำหนักรูปแบบทรงไทยโบราณสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระกรุณาทิคุณของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่พระองค์ทรงเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดประดู่ เมื่อปี 2548 ด้านบนจะแสดงโชว์หุ่นปั้นดินสอพองรูปจำลอง สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้า แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมหุ่นปั้นดินสอพองรูปพระพุทธเจ้า

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลาส้มทิพย์ ประดิษฐานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้ปั้นขึ้น และเสาเจ้าพ่อแก่นประดู่ เป็นเสาไม้ประดู่ที่เอาไว้ใช้ดัดใบลานในการทำพระคัมภีร์

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ย่านาค ลูก สามี

ศาลาเก่งเรือพระที่นั่ง จัดแสดงโชว์เก่งเรื่อพระที่นั่งที่สมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้หลวงปู่แจ้ง อดีตเจ้าวาสวัดประดู่ ด้วยความศรัทธาส่วนพระองค์  ศาลาเก่งจีนเจ้าแม่กวนอิม ประดิษฐานรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิม

ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนริมน้ำสองฝั่งคลอง เป็นตลาดที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนสองฝั่งคลอง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เป็นตลาดย้อนยุค แม่ค้าแต่งกายชุดไทยท้องถิ่นมานั่งขายของผลิตภัณฑ์ในชุมชนขนมไทยอาหารไทยที่ปรุงกันสด ๆ ราคาประหยัด พร้อมการแสดงวัฒนธรรมไทย

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภายในตลาดร่มบวร ยังมีศาลาจำลองการต้มยาสูตรโบราณตำหรับหลวงปู่แจ้ง ที่เป็นยาครอบจักรวาล ใบมะกา กับ ข่าต้ม พร้อมทั้งยังมีพลับพลาที่ประทับจำลองเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าสร้างทับ พลับพลาของเดิม ที่พระองค์ทรงประทับทอดพระเนตรหลวงปู่แจ้งอดีตเจ้าวาส ใช้น้ำมนต์และยาต้มตำรับโบราณรักษาผู้คน

ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เดินชมมาค่อนวันจะเที่ยงละ ได้เวลาหาอาหาร หาอาหารอร่อย ๆ ภายในตลาดทานกันให้ถูกปาก ดื่มให้หายกระหาย มอง ๆ แล้ว เชื่อมั่นว่าตลาดเติบโต ไปได้สวยแน่นอน ขอตัวทานก่อนครับ แล้วค่อยว่ากันใหม่

สรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานราชบุรี
สรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานราชบุรี

ขอบคุณ #ท่านพระครูปลัดวิมลวัฒน์ ผช.เจ้าอาวาสวัดประดู่#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานราชบุรี #สื่อสังคมข่าว#สิงห์ราหู

สิงห์ราหู รายงานเรื่อง/ภาพ   ภาพประกอบระหว่างการเดินทางพื้นที่วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม

วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หลวงปู้แจ้ง วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หลวงปู้แจ้ง วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ.(สุระศักดิ์ อคิสกฺโข) เป็นเจ้าอาวาส
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ.(สุระศักดิ์ อคิสกฺโข) เป็นเจ้าอาวาส
ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานราชบุรี
สรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานราชบุรี
ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตลาดร่มบวร วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์