วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา แสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

วันอาสาฬหบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก

วันอาสาฬหบูชา แสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
วันอาสาฬหบูชา แสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

วันอาสาฬหบูชา  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ วันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศ พระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา

วันอาสาฬหบูชา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วันอาสาฬหบูชา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

อันได้แก่ ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

คำว่า “อาสาฬหบูชา” แปลว่า เดือน ๘ ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน ๘ โดยถือกำเนิดขึ้นในช่วงก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี

วันอาสาฬหบูชา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม
วันอาสาฬหบูชา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง “ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก” หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน​ โดพระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม เป็นวันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก

วันอาสาฬหบูชา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม
วันอาสาฬหบูชา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม

ในการนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ, พระวัปปะ, พระภัททิยะ, พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ

วันอาสาฬหบูชา ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ สถานที่แสดงธรรม
วันอาสาฬหบูชา ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ สถานที่แสดงธรรม

 พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรม ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา  เกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

วันอาสาฬหบูชา เกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย
วันอาสาฬหบูชา เกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

เจริญพุทธมนต์ รักษาศีล ละบาป บำเพ็ญบุญ เจริญสติ ฝึกปัญญา พิจารณาตนเอง  บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง  www.mediasocialnews.com  สำนักข่าว MSN สื่อ สังคม ข่าว เรียนรู้สังคมโลก MSN Channel

อาสาฬหบูชา เจริญพุทธมนต์ รักษาศีล ละบาป บำเพ็ญบุญ เจริญสติ ฝึกปัญญา พิจารณาตน
อาสาฬหบูชา เจริญพุทธมนต์ รักษาศีล ละบาป บำเพ็ญบุญ เจริญสติ ฝึกปัญญา พิจารณาตน

พุธราหู เรียบเรียงรายงานข่าว/ภาพประกอบบทความ 

พุธราหู เรียบเรียงรายงานข่าว/ภาพ
พุธราหู เรียบเรียงรายงานข่าว/ภาพ
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์