วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา
อาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศ พระศาสนาเป็นครั้งแรก

พระพุทธเจ้าทรงประกาศ
พระพุทธเจ้าทรงประกาศ

โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น

สาวกรูปแรก
สาวกรูปแรก

ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

ธรรมเมขสถูป เห็นธรรม
ธรรมเมขสถูป เห็นธรรม
ธรรมราชิกสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม
ธรรมราชิกสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ในพิพิธภัณฑ์
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ในพิพิธภัณฑ์

พุทธราหู  รายงานข่าว/ภาพ

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์