สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.) สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี ๒๕๖๒ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.) สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี ๒๕๖๒ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส ๑/๒๕๖๒

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี ๒๕๖๒ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส ๑/๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ นี้  เป็นผลการสำรวจในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และคาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ ตลอดจนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี ๒๕๖๒  ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ เท่ากับ ๙๘ อยู่ในระดับใกล้เคียงปกติและใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้จากไตรมาสก่อน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างทรงตัวเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเช่นกัน อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องจากปลายปี ๒๕๖๑ ร่วมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำและสถานการณ์ฝุ่นละอองยังคงรุนแรงในบางพื้นที่ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความกังวลและประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าปกติ มาจาก ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม (ร้อยละ ๑๘) หรือภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังซบเซาทำให้กำลังซื้อลดลง (ร้อยละ ๑๖)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้นบ้างในไตรมาสนี้จากการเดินทางที่สะดวกและง่ายขึ้น รวมถึงการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจจาก ททท. ก็มีส่วนด้วยเช่นกัน โดยภาครัฐและเอกชนก็ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันสนับสนุนการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวมาโดยตลอด ทำให้คาดว่าในปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ ๔๐.๖๔ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๑๗ จากปี ๒๕๖๑ และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ๒.๒๐ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๙.๓๖ และในไตรมาสหน้า (๒/๒๕๖๒) ถ้าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ๙.๒๘ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๖๒ จากไตรมาส ๒/๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ๒.๖๖ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓๑ นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก ๔.๐๓ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๗ และนักท่องเที่ยวจากยุโรปจะอยู่ที่ ๑.๑๕ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๖๐ จากไตรมาส ๒/๒๕๖๑

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

ส่วนการสำรวจความเห็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาหลักที่ควรได้รับการแก้ไขคือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตและทักษะด้านต่างๆ ของแรงงานโดยเฉพาะด้านภาษา รวมถึงการพัฒนาระบบ ITและบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการดูแลระบบ IT ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับพื้นที่และระดับโลก พัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารทั้งระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนการจัดทำโปรโมชั่นและการประชาสัมพันธ์ สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสะท้อนปัญหาตรงกันคือควรส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านรถสาธารณะภายในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ และพัฒนาช่องทาง application ในการติดต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ รวมถึงการพัฒนาระบบ feedback ความพึงพอใจในการให้บริการและการร้องเรียน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

สทท.จึงขอเสนอให้ภาครัฐควรร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยในการลดมลพิษและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนภาคประชาชน และผู้ประกอบการในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว กำหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีและไม่ใช่ภาษี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณีต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบและมีการวางแผนล่วงหน้า

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โทร ๐๒ ๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๖๔๖-๑๖๔๘ อีเมลล์ info@thailandtourismcouncil.org

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรภาคเอกชนจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนโดยปัจจุบันมีสมาชิกสามัญเป็นสมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๕ สมาคม และสมาชิกวิสามัญเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจำนวน ๑๑๘ ราย สมาชิกกิตติมศักดิ์จำนวน ๖ ราย

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)#สื่อสังคมข่าว#เรียนรู้สังคมโลก  

วีระศักดิ์  ภักดี  ภาพ-รายงานข่าว

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์