ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยวผจญภัยในดินแดน กองทัพภาค ๓ (ทภ.๓) จังหวัดเชียงใหม่

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ลาน พระพุทธรูป
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ลาน พระพุทธรูป

กองทัพบก  ARMYLAND ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารรูปแบบผจญภัย   กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้ โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗ (พล.ร.๗) จ.เชียงใหม่
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗ (พล.ร.๗) จ.เชียงใหม่

ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต และการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน

พลตรีธนณัฐ   ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ   ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ปลูกป่า

พลตรีธนณัฐ   ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  กล่าวบรรยายบนรถระหว่างเดินทาง โดยกล่าวว่า ต้องขอย้ำเน้นทำความเข้าใจก่อนนะครับ ทหารและกองทัพไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการสร้างงานสร้างกิจกรรมร่วมส่งเสริม

พลตรีธนณัฐ   ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก แจกถุงยังชีพ
พลตรีธนณัฐ   ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก แจกถุงยังชีพ

โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย , การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ , การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา , การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก  จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬาอาทิเช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง  กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ไปสู่ “ARMYLAND” ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ในมวลรวมรายได้ของประเทศ

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดังกล่าว บรรลุเป้าหมายและสามารถสนับสนุนงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล กองทัพบกจึงได้มีโครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทหารและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งช่วงที่ผ่านมา

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)
สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร  ครั้งที่ ๑/๖๒ ในพื้นที่กองทัพภาค ๓ (ทภ.๓) เส้นทาง กทม. พิษณุโลก เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และนครสวรรค์  ซึ่งประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ ทัพบก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โดยปรกติการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูหนาวเย็นนั้น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์ ขุนวาง ม่อนแจ่ม ห้วยตีนตก แม่กำปอง เป็นต้น มักจะเติมเต็มไปด้วยผู้คนที่ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมไม้ดอก ใบไม้ผลัดใบ วิถีชุมชน วัฒนธรรม ซึ่งแต่ละพื้นที่ โดยส่วนใหญ่ที่กล่าวมา ก็มักจะมีแปลงทดลองทางด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

แต่ครั้งนี้การเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เรามาเยี่ยมเยือนห้วยตึงเฒ่าซึ่งเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะจากการเดินทางเข้าพื้นที่ไปชม นักท่องเที่ยวมีมาไม่ขาดสาย กระซิบถามท่านพันเอกฯ ที่อยู่กับโครงการห้วยตึงเฒ่ามาตั้งแต่เป็นร้อยเอก ตอบแบบกันเองว่า มีมาไม่ขาดสาย นักเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ตลอดปี ซึ่งใครอยากรู้ตัวเลขที่แน่นอน ก็ลองเช็คๆ เองนะครับ เพราะผมถามแบบเกรงใจ ๆ

พ.อ.สุปกรณ์ เรืองสติ มทบ.๓๓ ผจก.สง.ห้วยตึงเต่า บรรยายสภาพทั่วไป รอบบริเวฯห้วยตึงเต่า
พ.อ.สุปกรณ์ เรืองสติ มทบ.๓๓ ผจก.สง.ห้วยตึงเต่า บรรยายสภาพทั่วไป รอบบริเวฯห้วยตึงเต่า

กองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีการพัฒนา “อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นที่เขตทหารได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมทหาร ในปี พ.ศ.2523 

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำนี้ ซึ่งมีความจุปริมาณน้ำ 1.5 ล้านลูกบาศ์กเมตร  ทางกองทัพบกยังดูแลแหล่งน้ำดิบสำรองนี้ไว้ให้ประชาชนได้ใช้ยามหน้าแล้งอีกด้วย

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ลานคิงคอง
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ลานคิงคอง

ห้วยตึงเฒ่าปัจจุบัน ยังเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว เช่น นั่งเรือชมบึงน้ำ เดินป่า และมีจุดท่องเที่ยว ดึงดูดนักเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก ลานคิงคอง คือลาน หุ่นฟางปั้น รูปแบบต่าง ๆ เช่น คิงคอง กวาง ช้าง

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ลานคิงคอง มีรูปหุ่นฟางกวาง
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ลานคิงคอง มีรูปหุ่นฟางกวาง

โดยจำพราะคิงคอง สามารถปีนขึ้นไปบนตัวคิงคอง เข้าไปถ่ายรูปได้อยางสวยงาม(คิวยาวเหยียด) เห็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตื่นตาตื่นใจ เชลฟี่กันอย่างมากมาย

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ริมน้ำร้านอาหาร
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ริมน้ำร้านอาหาร

ห้วยตึงเฒ่า ร้านอาหารริมน้ำ  หากเดินทางเข้ามาช่วงเวลาเที่ยง ยังมีร้านค้าขายอาหารริมน้ำไว้รองรับนักเดินทางอาหารริมห้วยตึงเฒ่า เรียกว่าอร่อยริมน้ำ รับลมเย็น ชมวิวสบาย ๆ พร้อมทานอาหาร วันนี้เหมือนว่า อาหารอร่อยเป็นพิเศษ เพราะก่อนหน้านี้ ไปแจกสิ่งของจำเป็น ถุงยังชีพ แก่ชาวบ้านรอบบึง

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

และไปเดินปลูกป่าบนภูเขา ปลูกป่ากันมา กว่าจะเดินถึงจุดปลูกป่าบนเขา เล่นเอาหลายท่านที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย ลิ้นห้อย เอิก ๆๆๆๆๆ  ปลูกป่า เช่น ยางนา มะค่าโมง ใกล้แหล่งโครงการแหล่งน้ำจืด ซึ่งพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้าง จากพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙  ให้เป็นแหล่งน้ำจืดสำรอง ให้คนในพื้นที่ เพื่อประชาชนในพื้นที่ ยามน้ำจืดขาดแคลน เมื่อเมืองขยายตัว

ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากปลูกป่าแบบใช้หนักสติก ยิงลูกยาง มะค่าโมงแล้ว ได้เวลาไปยืนบนมือคิงคองบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระทึก เอิก ๆๆๆๆ อนาคตหากมีต้นยางนา ต้นมะค่าโมง จะได้รู้ว่าใครมาปลูกกันบ้าง เมื่ออิ่มทองจากห้วยตึงเฒ่า นั่งรถรางไม่ไกล สักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗ (พล.ร.๗) จ.เชียงใหม่
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗ (พล.ร.๗) จ.เชียงใหม่

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗ (พล.ร.๗) จ.เชียงใหม่ สง.ทท.ทบ.  เมื่อสักการะเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ มีภาพจิตรกรรมงดงามให้ชมประวัติความเป็นมา

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗ (พล.ร.๗) จ.เชียงใหม่
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ ๗ (พล.ร.๗) จ.เชียงใหม่

จากนั้นเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ซึ่งปลูกไว้อย่างมากมาย แต่ที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวเยี่ยมชม ที่คณะตื่นเต้นและเห็นหลายท่านสนใจมาก ไม่ว่าชายหรือหญิง

ป.พัน.๗ จ.เชียงใหม่ ยิงปืน
ป.พัน.๗ จ.เชียงใหม่ ยิงปืน

ยิงปืน ที่ ป.พัน.๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปืนจริงกระสุจริง หลายคนได้ครูฝึกดี ดูแลอย่างใกล้ชิด ยิงเข้าเป้าทุกเม็ด โห แต่ละท่านไม่ธรรมดา แม่นมาก แม่นยังกะจับวาง และมีอีกจุดคือ  BB GUN ซึ่งการยิงรอบหลังจะเสียอัทธรสไป เพราะ ไปยิ่งปืนจริงมาก่อนหน้า จากนั้นเดินทาง ไป พัน .สต.กส.ทบ.

พัน .สต.กส.ทบ. จ.เชียงใหม่
พัน .สต.กส.ทบ. จ.เชียงใหม่

พัน .สต.กส.ทบ. ชมการแสดงขี่ม้าใช้อาวุธ  ชมการแสดงขี่ม้าใช้อาวุธ ซึ่งทหารหน่วยนี้ขี่ม้าเก่งมาก หลังจบการแสดง เราท่านก็จะได้หัดขี่ม้า เรียนรู้ระหว่างคนกับม้า

พลตรีธนณัฐ   ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก แจกถุงยังชีพ
พลตรีธนณัฐ   ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก แจกถุงยังชีพ

ซึ่งที่สำคัญ สถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งผสมพันธุ์ เพราะสายพันธุ์ล่อ ตัวล่อคือ ม้าและลา ผสมพันธุ์กัน อกมาเป็น ตัวล่อ

พัน .สต.กส.ทบ. จ.เชียงใหม่
พัน .สต.กส.ทบ. จ.เชียงใหม่

เพลิดเพลินจนเกือบมืดค่ำ กลับเข้าสถานที่พักผ่อนกองทัพบก หลับฝันดี เพราะเดินทางผจญภันเหนื่อยกันมาทั้งวัน…เพราะคำว่า ท่องเที่ยวทหารแนวผจญภัย ARMYLAND ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารรูปแบบผจญภัย   สำหรับครั้งต่อไป ใครเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทหารบอกว่า บ้านทหารบก ยินดีต้อนรับ…

สิงห์ราหู รายงานเรื่อง/ภาพ
สิงห์ราหู รายงานเรื่อง/ภาพ

ขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)  รายงานเรื่อง/ภาพ โดย  สิงห์ราหู

สิงห์ราหู รายงานเรื่อง/ภาพ
สิงห์ราหู รายงานเรื่อง  ภาพโดย ตู่ เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์