เมืองนาระ Nara ประเทศญี่ปุ่น

เมืองนารา(Nara)  ประเทศญี่ปุ่น( japan) วัดโทไดจิ (Todaiji) ใบไม้เปลี่ยนสี

เมืองนาระ(Nara)  ประเทศญี่ปุ่น( japan) วัดโทไดจิ (Todaiji) ใบไม้เปลี่ยนสี

ดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน

ดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

ร้านขนมจีนสวนฐานิกุล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ร้านขนมจีนสวนฐานิกุล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ร้านขนมจีนสวนฐานิกุล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว