สุราษฎร์ธานี

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

สุราษฎร์ธานี กองทัพบก Army Land

นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพบก Army Land

พัทลุง

พัทลุง ทะเลสาบสงขลา

จังหวัดพัทลุง กองทัพบก Army Land