กองทัพบก จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

กองทัพบก จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้ โครงการ  “ARMYLAND” 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงาน “DigitalTourism Information andTechnogy “