สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สทน. ประชุมใหญ่สามัญปนะจำปี ๒๕๖๑

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงาน “DigitalTourism Information andTechnogy “