ARMYLAND

ARMYLAND จังหวัดนราธิวาส

สื่อมวลชนสัญจรท่องเที่ยวแดนใต้ เส้นทางดอนเมือง นราธิวาส ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษธานี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)